Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Afspraken

Foto bij Afspraken

Afspraken Opvang

Voor afspraken bij de opvang verwijzen wij naar de website van Kinderrijk: www.kinderrijk.nl

Afspraken Onderwijs

Ziek melden
U kunt uw kind ziek melden vanaf 8 uur op telefoonnummer 7230788 of per mail aan absent@kcza.nl

Het liefst horen wij dit voor 8.30 uur. Wij zorgen dan dat het wordt doorgegeven aan de leerkracht. Ook als u kind later is wegens dokter- of tandarts bezoek horen wij dat graag.

Verlof
Voor verlof gelden strenge regels. Deze staan uitgebreid beschreven in de verlofprocedure. De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. Voor beide soorten verlof hebben wij een apart formulier. Dit formulier kunt u hier downloaden, invullen en op school inleveren.

Verlof gewichtige omstandigheden


Jaarverslag
In het jaarverslag blikken we terug op het voorgaande schooljaar en verantwoorden wij onze keuzes. Wanneer het jaarverslag in de MR is besproken en is goedgekeurd, wordt het op de website geplaatst.
Jaarverslag 2016-2017


Regels in de school 
In de klas:
1. Ik steek mijn vinger op als ik iets wil vragen
2. Ik ben stil als de juf of meester praat
3. Ik luister goed als iemand iets vraagt of vertelt
4. Ik neem geen rare woorden in mijn mond
5. Ik houd mijn tafel en de klas netjes

Luizenprotocol 
Afspraken controle:

- Iedere groep heeft luizenouders.
- Luizenouders worden ingeschakeld door de leerkracht of klassenouder.
- Na iedere vakantie vindt er een luizencontrole plaats.

Procedure bij hoofdluis of neten:

- De ouder die de leerlingen op luizen controleert geeft dit door aan de leerkracht.
- De leerkracht neemt contact op met ouders.
- De ouders behandelen de leerling.
- Alle ouders van de leerlingen uit de groep worden door een mail op de hoogte gebracht van hoofdluis in de klas.
- Er volgt een wekelijkse controle wordt, totdat de groep luisvrij is.
- Mocht er bij een leerling geconstateerd worden dat er na de melding niet behandeld is, dan kunnen wij vragen om de leerling direct op te laten halen voor behandeling.
- Ook kan bij terugkerende luis de schoolverpleegkundige ingeschakeld worden om de ouders te adviseren in de behandeling.

Pestprotocol
De Kindercampus doet er alles aan een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig voelt. In het pestprotocol kunt u lezen hoe wij handelen bij plagen en pesten. Klik hier voor het Pestprotocol.


Klachtenprocedure 
Gaat u met klachten altijd eerst naar degene wie het betreft. Komt u er samen niet uit, neemt u dan contact op met de directeur. Ook kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. voor de Kindercampus is dat Patipado Pomper (patipado@kindercampuszuidas.nl). In de klachtenprocedure leest u precies wat de stappen zijn.

de klachtenprocedure vindt u hier.

Klasbord
Op kindercampus Zuidas werken wij met Klasbord. Klasbord is een communicatieplatform voor het onderwijs! Klasbord is een gesloten omgeving waar leerkrachten informatie kunnen delen met ouders en betrokkenen. Het maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! We delen snel een foto of een leuk bericht.

Als ouder of betrokkenen meldt u zich aan via de Klasbord-website. Na registratie vult u de unieke klascode in. Deze krijgt u van de leerkracht. Er wordt vervolgens een volgverzoek verstuurd naar de leerkracht. Wanneer de leerkracht uw verzoek accepteert hebt u toegang tot de berichten van de klas en ontvangt u ieder bericht automatisch. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.klasbord.nl.

PDF Bestandpestprotocol.pdf

PDF BestandJaarverslag 2017-2018.pdf

Arrangements

Foto bij Afspraken

Arrangements regarding care

Please refer to KinderRijk’s website: www.kinderrijk.nl for any arrangements regarding care.

Arrangements regarding education

Absence due to illness
If your child is ill, please let us know from 8:00 hrs on telephone number 7230788 or by e-mail: ziek@kindercampuszuidas.nl. Kindly notify us before 9:00 hrs. We will make sure to inform the teacher. Also please let us know if your child comes in at a later time because of an appointment with the GP or the dentist.

Leave of absence
Stringent rules apply to leave, which are extensively defined in the leave-of-absence procedure. A distinction is made between additional holiday leave and leave due to serious circumstances in compulsory-education law. We have separate forms for each type of leave. The form can be downloaded here, then completed and handed in at school.

Serious circumstances leave

Annual Report
 In our annual report   we explain and take responsibility for the education and policies both for Kindercampus Zuidas and 12e Montessori school De Stern.
Our annual report 2015-2016 is only available in Dutch.

Head-lice protocol
Arrangements about check-ups:
-Each group has parents who come in to help with head-lice checks.
-Parents helping with head-lice checks are called in by the teacher or the coordinating parent.
-Children are checked for head lice after each holiday.

Procedure for head lice or nits:
- The helping parent who finds head lice after a check-up notifies the teacher.
- The teacher contacts the parents.
- The parents treat the child.
- All the parents of the children in the group are notified of the presence of any head lice in the group through an e-mail.
- Weekly checks are held until the group is free of lice.
- If it should appear that upon a notification a child has not been treated, we may request that the child be collected immediately for a treatment.
- Also in the event of recurring head lice, the school nurse may be called in to advise parents with regard to treatment.

Bullying protocol
The Children’s Campus makes every effort to create an environment where everybody feels safe. The bullying protocol explains how we deal with annoyance and bullying. Bullying protocol

Complaints procedure
Please always first contact the person concerned in the case of any complaints. The director must be contacted if you cannot work it out together. You can also contact the person involving confidentiality. For Kindercampus this person is Ruth van de Vrede r.vandevrede@kcza.nl. The complaints procedure explains the further steps to be taken.

Klasbord
Children’s Campus Zuidas makes use of Klasbord, an internet communication platform for education! Klasbord is a closed environment where teachers can share information with parents and any persons concerned. Using this tool, communication with the home front as well as with the children is good fun, easy and safe! It’s easy to share photographs and a nice messages.

Simply sign up on the Klasbord website as a parent or person concerned. Upon registration, enter your unique class code which you will receive from the teacher. A follow-up request is then sent to the teacher. Once the teacher has accepted your request, you will have access to the messages of the group and automatically receive each message.

Please go to: www.klasbord.nl for further details.

Annual plan
The particulars of the policy intentions for this upcoming school year are set out in the annual plan for 2015-2016. The policy intentions are derived from the Integrated Child Centre plan 2015-2019.

Annual report
The annual report provides a review of the annual plan.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree