Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De Kindercampus streeft naar een intensieve samenwerking met ouders en ziet ouders als educatieve partners. School en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Kinderen hebben baat bij een goede samenhang tussen opvang, school en thuis. Een goede relatie met ouders geeft pedagogisch medewerkers en leerkrachten namelijk meer inzicht in wat een kind nodig heeft. Wij kunnen onze opvang en ons onderwijs niet vormgeven zonder de hulp van ouders. 

Ouderbetrokkenheid op de opvang

KinderRijk ziet opvoeden als een belangrijke en verantwoordelijke taak van ouders en medewerkers samen. Goede communicatie is daarbij essentieel, zodat we waardevolle informatie kunnen uitwisselen. Dat stelt jou in staat om werk en opvoeding zo goed mogelijk te combineren en ons om de opvang van jouw kind te blijven verbeteren. Daarom hebben ouders een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet.  

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de opvang gaan, en behartigt de belangen van ouders en kinderen door mee te denken over wat we de kinderen bieden en hoe we dat doen. 

Een oudercommissie heeft daarbij adviesrecht op voorgenomen besluiten betreffende:
•    de kwaliteit van de opvang (mbt het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
•    het algemeen beleid op het gebied van voeding en veiligheid en gezondheid
•    de openingstijden
•    spel- en ontwikkelingsactiviteiten
•    regelingen inzake de behandeling van klachten
•    wijzigingen van de prijs van kinderopvang
•    ingrijpende verbouwing, verhuizing of sluiting van de vestiging

De oudercommissie signaleert en toetst en is een belangrijke informatiebron voor de medewerkers. Ze vormt een belangrijke schakel tussen ouders, vestiging en KinderRijk als geheel. 

Wil je ook meedenken?
De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar. Alle ouders hebben, mits tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, toegang tot de vergadering. Wil je deelnemen aan de oudercommissie van jouw vestiging? Neem dan contact op met de vestigingsmanager.

Ouderbetrokkenheid op school

De samenwerking met ouders op school kan heel praktisch zijn. Het kan zijn in de vorm van leesouders of ouders die komen "luizen pluizen". Ook hebben we vaak ouders nodig bij onze uitstapjes. Ouders kunnen ook helpen in de klas bij bijvoorbeeld knutselen of kunnen uitgenodigd worden als specialist bij thema's.

Betrokkenheid thuis van ouders bij het leren op school levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling (en leersucces) van kinderen. Hierbij is het vooral van belang dat ouders met hun kinderen praten over thema's en ondersteunen bij huiswerk.

Dat betekent dat school ouders goed moet informeren over het onderwijs. Leerkrachten versturen daarom regelmatig updates over wat er in de klas gebeurt en er wordt gewerkt met klasbordapp om mooie momenten in de groep te delen met ouders.

Aan het begin van het jaar gaan leerkrachten op huisbezoek. En twee keer per jaar worden er rapport gesprekken gehouden met ouder en kind. In deze gesprekken wordt de ontwikkeling van het kind bekeken. Ouders hebben als voorbereiding voor deze gesprekken het rapport met het kind bekeken en besproken.

Naast de rapporten hebben ouders inzicht in het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Ouders ontvangen hiervoor per mail een inlogcode. Ouders die hun inlogcode kwijt zijn kunnen contact opnemen met de directeur.

Ga naar het ouderportaal.

Parent participation

The Children’s Campus endeavours to establish a close cooperation with the parents and considers parents as its educational partners. The school and the parents have a joint responsibility for the children’s development and learning. Children benefit from coherence between care, school and home. A good relationship with the parents will give educational staff and teachers a better understanding of the child’s needs. Our care and our education cannot be materialised without the parents’ assistance.

Parent participation in child care
KinderRijk considers raising a child as a vital and responsible job of the parents together with the staff. Good communication is an essential aspect in order to share valuable information. This enables you to find the best combination of work and raising a child and it enables us to continue to improve on your child’s care. This is why parents have a major vote in KinderRijk’s methods.

The parents’ committee is made up of parents of the children visiting child care and acts in the interest of parents and children. Suggestions are made to KinderRijk about its offer of education and activities and about how to go about this. 

A parents’ committee has an advisory right with regard to proposed decisions on:
•    the quality of care (in respect of the staff, the number of children in the group and the educational policy)
•    the general policy with regard to food, health and safety
•    the opening hours
•    play and development activities
•    complaint-completion regulations
•    changes to the fee for child care
•    radical renovation, relocation or closure of the location

The parents’ committee makes observations and performs reviews and is a key source of information to the staff. It constitutes a major link between parents, the location and KinderRijk in general.

Would you like to contribute your ideas? 
The parents’ committee meets several times a year. All the parents have access to the meeting provided that they have notified the parents’ committee’s chairman of their attendance. Would you like to participate in the parents’ committee of your location? Please contact the location manager

Parent participation at school

Your cooperation with parents at school can be of a practical nature. You may want to help as a reading-coach parent or help with head-lice check-ups. We also regularly need parents to help during our excursions and other outings. Besides, parents may want to help in the classroom during craft work or may be invited as a specialist for a certain topic. Parent participation at home with regard to learning at school makes a great contribution to the children’s development (and successful learning). It’s essential that the parents talk with their children about topics and assist them with their homework. 

The implication is that the school must give the parents proper information about the education at school. Teachers therefore send regular updates about the activities in the classroom and a Klasbord app is used to share great moments with the parents. 

The teachers will be doing house visits at the beginning of the year. Also report conversations are held with the parent and the child twice a year. The child’s development is discussed during such conversations. In preparation of the conversation, the parents must go through the report and discuss it with their child. Further to the reports, the parents can have access to the parent portal of our student-monitoring system Parnassys. The parents will receive a log-in code by e-mail. Parents who have lost their log-in code are asked to contact the director.

Go to parent portal

 

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree