Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons onderwijs

Foto bij Ons onderwijs

Het is onze missie om elke leerling een goede kapitein te maken. Wij bieden een goede kwaliteit onderwijs waarbij leerlingen zicht krijgen op hun eigen ontwikkeling en hun eigen koers kunnen varen. Het doel is om leerlingen op te laten groeien tot wereldburgers die bouwen aan de wereld van morgen. 

De Kindercampus is een school waar elk kind gezien wordt als uniek, met zijn eigen talenten en mogelijkheden. We zien deze verschillen en diversiteit als een verrijking, waardoor kinderen een open blik naar de wereld krijgen. Door mogelijkheden te bieden om samen te spelen, te leren, te werken en te leven wordt er aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen en leren zij respect te hebben voor ieders eigenheid.

Leerkrachten binnen ons IKC hebben positieve en hoge verwachtingen van ieder kind. Ze zien wat een kind nodig heeft en ondersteunen het hierbij. Ons onderwijs wordt verzorgd in groepen van twee gecombineerde leerjaren, zogenaamde combinatiegroepen en in homogene groepen. Het didactisch klimaat op de Kindercampus kenmerkt zich door de geïntegreerde aanpak. Lezen, taal en rekenen zijn het fundament voor leren en schoolsucces en vormen de ruggengraat van ons onderwijs. 

De leerkrachten werken gedifferentieerd. Dat betekent dat het merendeel van de kinderen binnen een leerjaar werkt aan dezelfde lesdoelen, maar met een verschillende aanpak en begeleiding. Een enkel kind heeft aangepaste doelen. 

Ons programma bestaat uit onderwijs in vakken zoals rekenen en taal èn lesactiviteiten waarin verschillende vakken worden gecombineerd. Die laatste lesactiviteiten (vaak in thema’s of projecten) doen een beroep op creativiteit, samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en vaardigheden op het gebied van ICT. Men noemt dat vaak ‘’de 21e eeuwse vaardigheden”.  Muziek heeft een aparte plek. De Kindercampus heeft een leerlijn muziek en een vakleerkracht muziek die in alle groepen elke week muziekles geeft.

Vanaf groep 1 wordt Engels aangeboden. Nu de wereld steeds kleiner wordt en er steeds meer informatie en kennis middels het internet wordt aangeboden is kennis en beheersing van de Engelse taal een belangrijke vaardigheid voor elke wereldburger.

 

“ I’m not afraid of storms for I’m learning to sail my ship “  Aeshylus


 

PDF Bestandschoolgids 16-17.pdf

Foto bij Ons onderwijs

Our education

Our mission is to develop each student into a successful learner and leader. We provide high-quality education where students create awareness around their own development and are able to set their own course. The object is to have students grow up to be citizens of the world who will be building the world of the future.

The Children’s Campus is a school where each child is regarded as a unique person with his or her own talents and capabilities. We consider these differences and diversity as added value, creating in children an open mind towards the world. By providing opportunities to play, learn, work and live together, the children’s social and emotional development is nurtured and they learn to appreciate each person’s individuality.

Teachers within our Integrated Child Centre have positive and high expectations of each child. They understand the child’s needs and support the child. Our education is provided in groups of two combined school years, which are called combination groups and homogeneous groups. The didactic environment at the Children’s Campus is marked by an integrated approach. Reading, language and maths are the foundations for learning and success at school and constitute the backbone of our education.

The teachers are into one-to-one teaching. This means that the majority of the children within a school year work with the same teaching objectives, however, with a different approach and differerent coaching. Some of the children have adjusted objectives. Our programme is made up of education in subjects such as maths and language as well as teaching activities combining a variety of subjects. Such teaching activities (often included in topics or projects) appeal to the child’s creativity, cooperation, communication, problem-solving capacity and ICT skills. This is often called “the 21st century skills”. Music has a place of its own. The Children’s Campus provides a music-learning method and a music teacher who teaches music in all the groups every week. 

English is provided from group 1. Since the world is becoming increasingly smaller and increasingly more information and knowledge are shared through the internet, knowledge and a command of the English language have become an essential competence for each citizen of the world.

“I’m not afraid of storms for I’m learning to sail my ship".  Aeshylus

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree