Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons onderwijs

Foto bij Ons onderwijs

Op de Kindercampus leren we van en met elkaar  om te zijn wie je bent en te worden wat je kunt. Wat betekent dat? Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling en zich er bewust van zijn dat ze hier zelf invloed op uit kunnen oefenen. Wij bieden een goede kwaliteit onderwijs waarbij  het doel is om leerlingen op te laten groeien tot wereldburgers die bouwen aan de wereld van morgen.

De Kindercampus is een school waar elk kind gezien wordt als uniek, met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Op de Kindercampus zijn meer dan 23 nationaliteiten vertegenwoordigd. We zien deze verschillen en diversiteit als een verrijking, waardoor kinderen een open blik naar de wereld krijgen. Door mogelijkheden te bieden om samen te spelen, te leren, te werken en te leven wordt er aandacht geschonken aan de sociale, emotionele ontwikkeling van de kinderen en ontstaat er respect voor ieders eigenheid.

Alle medewerkers binnen ons IKC hebben positieve en hoge verwachtingen van ieder kind. Ze zien wat een kind nodig heeft en ondersteunen het hierbij. 

Ons onderwijs wordt verzorgd of wel  in groepen van twee gecombineerde leerjaren, zogenaamde combinatiegroepen of  in homogene groepen ( één leerjaar per groep). 

Lezen, taal en rekenen zijn het fundament voor leren en schoolsucces en vormen de ruggengraat van ons onderwijs. 

De leerkrachten werken gedifferentieerd. Dat betekent dat het merendeel van de kinderen binnen een leerjaar werkt aan dezelfde lesdoelen, maar met een verschillende aanpak en begeleiding. Een enkel kind heeft aangepaste doelen. Ons programma bestaat uit onderwijs in vakken zoals rekenen en taal èn lesactiviteiten waarin verschillende vakken worden gecombineerd. Die laatste lesactiviteiten (vaak in thema’s of projecten) doen een beroep op creativiteit, samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en vaardigheden op het gebied van ICT. Dit worden de  ‘’ 21e eeuwse vaardigheden” genoemd.  De Kindercampus heeft een leerlijn muziek en een vakleerkracht muziek die in alle groepen elke week muziekles geeft.

Vanaf groep 1 wordt Engels aangeboden. 

PDF BestandInspectierapport OOadA.pdf

Foto bij Ons onderwijs

Our education

On the Kindercampus we learn from and with each other to be who you are and to become what you can. What does that mean? We think it is important that our pupils have insight into their own development and are aware that they can influence this themselves. We offer a good quality education where the aim is to let students grow, to become world citizens who build the world of tomorrow. 

The Kindercampus is a school where every child is seen as unique, with its own talents and possibilities. More than 23 nationalities are represented at the Kindercampus. We see these differences and diversity as an enrichment, which gives children an open view of the world. By offering opportunities for playing, learning, working and living together, attention is paid to the social, emotional development of the children and respect for everyone's individuality is created.


All employees within our IKC have positive and high expectations for every child. They see what a child needs and support it with this.
Our education is provided either in groups of two combined years, so-called combination groups or in homogeneous groups (one grade per group).
Reading, language and arithmetic are the foundation for learning and school success and form the backbone of our education.
The teachers work differentiated. This means that the majority of children within one year work on the same lesson goals, but with a different approach and guidance. A single child has adjusted goals. Our program consists of education in subjects such as maths and language and teaching activities in which different subjects are combined. These last lesson activities (often in themes or projects) appeal to creativity, collaboration, communication, problem solving skills and ICT skills. These are called "21st century skills". The Children's Campus has a learning line music and a professional teacher music that gives music lessons in all groups every week.


English is offered from group 1.

PDF BestandInspection Report.pdf

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree