Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

De onderwijsondersteuning

Wij houden goed in de gaten dat de kwaliteit van het onderwijs op peil is en blijft. Dat doen we door:

  • geregeld klassenbezoeken af te leggen om samen met de leerkrachten te reflecteren op hun handelen
  • structurele analysemomenten van leerresultaten in te plannen
  • een eenduidige handelwijze te hanteren
  • vragenlijsten uit te zetten onder kinderen, medewerkers en ouders
  • gerichte scholing te organiseren
  • voldoende tijd in te ruimen voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en
  • door ons onderwijs te verantwoorden in het jaarverslag en tijdens het managementgesprek met het schoolbestuur.

In de groep

Op Kindercampus Zuidas kijken we naar wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen: de onderwijsbehoefte. Binnen de groep sluit de leerkracht daar zo goed mogelijk bij aan. Dit gebeurt door de instructie op verschillende manieren en op meerdere niveaus vorm te geven. Alle groepen worden per jaar drie keer besproken in de groepsbespreking met de intern begeleider. Dan wordt gekeken of de kinderen zich naar verwachting ontwikkelen en of ze zich goed voelen in de groep. Daarnaast worden kinderen ook individueel besproken in leerling besprekingen.

Soms blijkt een kind meer nodig te hebben en wordt er een plan van aanpak gemaakt, liefst in samenwerking met de ouders. Dat kan zijn op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld als een kind problemen ondervindt met het leren lezen. Dan werken we met de aanbevelingen uit het Dyslexieprotocol. Soms oefenen we op school en thuis extra, soms worden kinderen doorverwezen
naar de leesspecialist die bij ons op school werkzaam is.

Ook op het gebied van werkhouding of sociaal-emotionele ontwikkeling kan een individueel plan gemaakt worden, of een plan waarbij we werken aan de sfeer in de hele groep. Doordat in de hele school voor een deel van de dag gewerkt wordt met pedagogisch medewerkers in de klas, kan er in kleine groepen of individueel extra aandacht gegeven worden aan een aantal kinderen. Elke groep heeft twee keer per week één uur deze extra handen in de klas.

Een aantal kinderen heeft een individuele leerlijn, zij worden begeleid door een remedial teacher. Sommige kinderen worden buiten de klas, tijdens schooltijd begeleid door externe partners, zoals de fysiotherapeut of logopediste.

Wij hechten aan een goede samenwerking met onze externe partners, maar vragen altijd aan ouders toestemming tot het uitwisselen van informatie.

Ondersteuningsteam
Van sommige kinderen willen we meer weten om tot een optimale begeleiding te komen. Dan bespreken we een kind in het ondersteuningsteam. Ouders, leerkracht, en intern begeleider bespreken samen de vraag die ze dit overleg voorleggen. Aan het overleg nemen op afroep de volgende professionals mee: de schoolarts, de orthopedagoog, de pedagogisch medewerker van de TSO/ NSO, de Ouder Kind Adviseur (OKA) en de directeur. Vanzelfsprekend zijn de ouders bij dit overleg aanwezig, want Kindercampus Zuidas hecht grote waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders; ouders kennen hun kind immers het best.

Kleine klas

In de Kleine klas krijgen kinderen met een specifieke onderwijs ondersteuningsvraag gerichte instructie en begeleiding. Een kind kan een middag per week naar de Kleine klas vanuit zijn eigen groep. Deze Kleine klas is gehuisvest in het prikkelarme Bovenbouwlokaal op de 1e verdieping. In de Kleine klas werkt Patipado Pomper, een leerkracht met een specifieke taak. Er is een intensief contact tussen Patipado en de groepsleerkracht.

Extra uitdaging

Binnen ons onderwijs en onze thema’s geven we vorm aan extra uitdaging voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast hebben we voor een aantal leerlingen een Leerlab; een groep kinderen werkt daar aan verschillende uitdagende opdrachten.

Naast het Leerlab is er bovenschools nog een andere voorziening beschikbaar: Day a week school. Na een zorgvuldige selectie kunnen leerlingen vanaf groep 5 gebruik maken van deze voorziening.

Day a Week School Amsterdam biedt wekelijks een leer- en trainingsprogramma voor kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Ze komen wekelijks één dag bijeen met kinderen van de eigen of andere scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Er is aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en tijdsmanagement. Daarnaast zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. Kinderen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is. Meer informatie vindt u op: www.dayaweekschool.nl

Ouder-kindadviseur 

Sinds schooljaar 2014-2015 werkt Kindercampus Zuidas met een ouder- en kindadviseur (OKA). Deze adviseur is er voor vragen en zorgen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Dit jaar is onze adviseur Daan Bleijswijk. Hij is iedere dinsdagochtend beschikbaar voor gesprekken van 8:30 tot 11:30 uur. U kunt zonder afspraak bij hem binnenlopen. Hij is aanwezig in de werkruimte van Patipado op de 1e verdieping, links van de grote trap. U kunt ook een afspraak met hem maken: d.bleijswijk@oktamsterdam.nl / 06-14874471

 

Daan Bleijswijk
Ouder-en kindadviseur
Ouder- en Kindteam Buitenveldert & Zuidas
d.bleijswijk@oktamsterdam.nl
www.oktamsterdam.nl

Werkdagen: ma (oneven weken), di, woe, do en vr
06-14874471

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt gedetailleerd beschreven hoe Kindercampus Zuidas Passend onderwijs vorm geeft, wat de ambities zijn en waar aandachtspunten liggen. De Wet op Passend Onderwijs houdt in dat alle kinderen zoveel mogelijk in het gewone basisonderwijs begeleid moet worden.


Lees verder in Schoolondersteuningsprofiel

PDF Bestandschoolondersteuningsprofiel 16-17.pdf

Foto bij De onderwijsondersteuning

Support in education

We keep a close eye on maintaining our high-quality education.  

We do this by:
• making regular classroom visits in order to, together with the teachers, consider their actions
• planning structural analysis times of the learning results
• applying unambiguous methods
• distributing questionnaires among the children, staff and the parents
• organising targeted education
• allowing sufficient time for job and assessment talks, and
• accounting for our education in the annual report and at the management meeting with the school board.

In the group
At Kindercampus Zuidas we consider the child’s needs for a good development: the educational need. The teacher will link up with this in the group in the best possible way. Instructions are given through a variety of methods and on different levels.

All the groups are discussed three times per year in a group meeting with the internal coach. This meeting is used to consider if the children’s development is according to expectation and if the children feel comfortable in the group.

Further to this, children are also discussed individually during meetings about the students.

Sometimes a child has greater needs and a plan of action is created accordingly, preferably together with the parents. This may be related to the cognitive development, for example when a child has difficulty learning to read. We will then apply the recommendations from the dyslexia protocol. We sometimes practise at school and additionally at home, sometimes children are referred to the reading specialist who works at our school.

An individual plan can also be set up with regard to the child’s work attitude or social-emotional development or a plan where we work on creating a pleasant atmosphere in the entire group. As throughout the school, educational staff are deployed in the classroom for part of the day, additional attention can be given to a number of children in small groups or individually. Each group receives this additional support for one hour twice a week. 

A number of children receive an individual learning method and are coached by a remedial teacher. Some children are coached outside the classroom during school hours by external partners such as a physiotherapist or a speech therapist.

Although we set great store by good cooperation with our external partners, we always ask the parents for their permission to share information.

Support Team
We like to learn more about some of the children in order to provide them with the best possible coaching. The parents, teacher and internal coach together discuss the question they will submit to the meeting. The following professionals participate in the meeting on call: the school doctor, the remedial educationalist, the educational staff of lunch-break care / after-school care, the Parent Child Advisor and the director. The parents are naturally invited to the meeting as Children’s Campus Zuidas believes that a close cooperation with the parents is a key aspect; it’s the parents who know their child best.

Small classrooms
Children with a specific educational-support need receive specific instructions and coaching in the Small classroom. A child can go from its own group to the Small classroom one afternoon per week. This Small classroom is accommodated in the low-stimulus classroom of the higher-grade students on the first floor. Patipado Pomper, a teacher with a specific task, works in the Small classroom.

Patipado and the group teacher keep in close contact.  

Additional challenge
Within our education and in the topics used, we develop additional challenges for students who need them. Further to this, we have a Learning Lab for a number of students; here’s where a group of children works on a variety of challenging tasks.

Another facility is available for the higher-grade students in addition to the Learning Lab: Day-a-week school. Students from group 5 may use this facility after a careful selection.

Day-a-Week School Amsterdam provides a weekly learning and training programme for children who excel in performance and intellectual strategies. One day every week they come together with children of their own school or other schools. The teaching material mainly focuses on maths and science, language, philosophy and intellectual strategies. Attention is paid to the development of study skills and time management. Further to this, activities are provided to enhance the social skills and personal reflection. Children are identified through a special procedure, which is not determined by the IQ. Please find further details on: www.dayaweekschool.nl 

Parent-child advisor
Kindercampus Zuidas has been working with a parent and child advisor (OKA) since the 2014-2015 school year. This advisor is there for questions and concerns in the education and development of children. This year our advisor is Daan Bleijswijk. He is available every Tuesday morning for calls from 8:30 to 11:30. You can visit him without an appointment. He is present in the Patipado workspace on the first floor, to the left of the grand staircase. You can also make an appointment with him: d.bleijswijk@oktamsterdam.nl / 06-14874471

Ouder- en Kindteam Buitenveldert & Zuidas
d.bleijswijk@oktamsterdam.nl
www.oktamsterdam.nl

Available:  Monday till Friday (Mondays only in the uneven weeks)
06-14874471

Academic-support profile
The academic-support profile includes a detailed description of how Children’s Campus Zuidas builds Appropriate Education, of the ambitions and of the areas of development. The Appropriate-Education Act provides that all children must receive coaching in regular primary education where possible. 

Foto bij De onderwijsondersteuning
Foto bij De onderwijsondersteuning

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord

This website uses cookies. Removing this warning by clicking accept or by continuing to use this website you are giving permission for the use of cookies.

agree