Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling
Foto uit de fotoserie Diavoorstelling

Ons onderwijsteam

Carolien, Lisette, Bas, Kim K, Kim V, Eveline, Sanne, Patipado, Anja, Jan, Felice, Willemijn, Paul, Audrey en Sjors

De Kindercampus heeft dit schooljaar 8 groepen. De meeste groepen zijn combinatiegroepen. Alleen groep 3 en 4 zijn homogene groepen. De Kindercampus valt onder stichting Openbaar onderwijs aan de Amstel.

Op basisschool De Kindercampus werken 17 leerkrachten en onderwijsondersteuners. Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We hebben een gemêleerd team, zowel in leeftijd,
mannen en vrouwen, als in ervaring. Naast de groepsleerkrachten werken er ook leerkrachten met een bijzondere taak.

We hebben een vakleerkracht gym voor twee dagen per week. De kleutergroepen krijgen één keer per week gym van Sjors, de overige groepen twee keer per week.

In alle groepen wordt muziekles gegeven door Jan van der Smit. Hij is tevens onze administratief medewerker en conciërge.

We hebben extra ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met concentratie, planning en werkhouding. Ook hebben we een groep voor kinderen die extra of meer uitdaging kunnen gebruiken. Deze laatste groep is het leerlab. Deelname van kinderen aan één van beide groepen gaat altijd in overleg met de ouders. Patipado Pomper is de leerkracht van beide groepen. Het leerlab en de ondersteuningsgroep is één keer per week een middag.

Margit Bakker ondersteunt in de onderbouwgroepen bij het taalonderwijs.

Audrey Raalte is intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten bij het verlenen van speciale zorg aan de leerlingen en zij coördineert en bewaakt het zorgbeleid van de school.

Anja Goossens is de waarnemend directeur. 

Groepsindeling 2016-2017

madiwoedonvrij
BasBasBasBasBas1/2A
NoorKim VKim VKim VKim V1/2B
EricaEricaEricaSanneSanne1/2C
MarlouMarlouMarlouLisetteLisetteinstroom groep later in het jaar
CarolienCarolienCarolienCarolienCarolien3a
FeliceFeliceFeliceWillemijnWillemijn3b
EvelienEvelienEvelienEvelienEvelien4
KellyKellyKellyKellyKelly5/6
Kim KKim KKim KKim KKim K7/8

Het team van de Kindercampus is gericht op voortdurend met elkaar en van elkaar te leren. Ons idee is  ‘als je kinderen iets wilt leren, moet je er zelf ook van leren’. Groei, dat woord staat bij ons centraal. Niet ieder voor zich, maar met elkaar. De talenten die er binnen het team zijn willen we goed inzetten. 

Our team of teachers

Foto bij Ons onderwijsteam

This school year, the Children’s Campus has 8 groups. Most groups are combination groups. Only group 3 and 4 are homogeneous groups. The Children’s Campus is controlled by the foundation Openbaar onderwijs aan de Amstel.

17 teachers and educational-assistance staff work at primary school the Children’s Campus. Each group has one or two permanent teachers. We have a mixed team as to age, men and women and experience. Further to the group teachers, teachers with a special task are employed at the Children’s Campus.

We have a gymnastics teacher two days a week. The pre-schoolers have gymnastics classes by Sjors once a week, the other groups twice a week.

Jan van der Smit teaches music classes in all the groups. He is also our administrative manager and the school’s caretaker.

We provide additional support to children who have difficulty with concentration, planning and work attitude. We also have a group for children who need additional or further challenges. This is provided in the Learning Lab. Participation of children to one of the two groups always takes place in consultation with the parents. Patipado Pomper is the teacher in both groups. The Learning Lab and the support group are available once a week during one afternoon.

Margit Bakker provides assistance in language education to the lower-grade student groups.
Audrey Raalte is our internal coach. She assists teachers in giving special care to students and she coordinates and monitors the school’s care policy.
Anja Goossens is our acting director. 

The Children’s Campus team endeavours to continuously learn together and learn from each other. Our view is that if you want to teach children something, this must teach you something too. Growth is our focal term. Not each person individually, but together. We wish to make the best possible use of all the talent available within the team.  

Our groups 2016-2017:

GroupMonTueWedThurFri
1/2ABasBasBasBasBas
1/2BNoorKim V.Kim V.Kim V.Kim V.
1/2CEricaEricaEricaSanneSanne
1/2D later this yearMarlouMarlouMarlouLisetteLisette
3aCarolienCarolienCarolienCarolienCarolien
3bFeliceFeliceFeliceWillemijnWillemijn
4EvelienEvelienEvelienEvelienEvelien
5/6KellyKellyKellyKellyKelly
7/8Kim K.Kim K.Kim K.Kim K.Kim K.

Contact

Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

020 7230788
admin@kindercampuszuidas.nl

Kalender